Missie, visie en strategie

Onze klanten zijn in toenemende mate afhankelijk van deskundige partijen voor beheer, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. Zij rekenen er op dat dit altijd op een veilige en betrouwbare manier gebeurt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat dit, ook op de langere termijn, betaalbaar blijft en duurzamer wordt.

Missie
Wij streven naar behoud van een leefbare buitenruimte. Met een leidende positie als landelijk opererende, innovatieve dienstverlener, de juiste mix tussen de sectoren groen, infra, water en sport en onze jarenlange ervaring op het gebied van (her)inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur, zetten wij onze deskundigheid in om op maatschappelijk en duurzaam verantwoorde wijze bij te dragen aan een plezierige en uitdagende leef- en werkomgeving.

Visie
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verandert. Enerzijds vindt toename plaats van integraliteit (meer activiteiten gebundeld) en complexiteit (beheersvorm, aantoonbaarheid) met bijbehorend risicoprofiel bij grotere opdrachtgevers als Rijks- en Provinciale overheid. Anderzijds vereisen maatschappelijke ontwikkelingen meer aandacht voor zaken als MVO/duurzaamheid (EMVI) in contracten maar ook als intrinsieke motivatie. Dit stelt andere eisen aan de handelswijze van onszelf en aan die in onze samenwerking met partners. Krinkels wil hierin een faciliterende rol vervullen. Wij faciliteren een leefbare buitenruimte en ondersteunen duurzame keuzes van onze opdrachtgevers en daarmee uiteindelijk weer van de samenleving waarin we werken.

Krinkels beschouwt het handhaven van de continuïteit van de onderneming op lange termijn als een van haar voornaamste verantwoordelijkheden. Als primaire doelstelling geldt daarvoor om voor onze klanten de kwalitatief en innovatief beste dienstverlener te zijn op het gebied van (her)inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur. Middels ons onderliggend businessplan wordt hieraan invulling gegeven.

Het vaste raamwerk voor de activiteiten van Krinkels b.v. wordt gevormd door de eisen en wensen van onze opdrachtgevers enerzijds en de geldende wet- en regelgeving anderzijds. Om het beleid verder inhoud te geven hanteert Krinkels een gedocumenteerd managementsysteem wat onder meer voldoet aan de normen ISO 9001 (Kwaliteitszorg), ISO 14001 (Milieuzorg), ISO 55001 (Assetmanagement), VCA**, BRL 9101 (Verkeersmaatregelen), BRL Groenvoorziening, BRL Boomverzorging, BRL 7000 Saneringswerk, FSC Chain-of-Custody, Prestatieladder Socialer Ondernemen: PSO (3), CO2-prestatieladder (5) en MVO-prestatieladder (4).

Kernwaarden
Onze organisatie laat zich kenmerken door onderstaande kernwaarden.
Veilig: We moeten veilig kunnen werken in een veilige werkomgeving (zowel fysiek als sociaal).
Transparant: We geven in- en externe openheid van zaken en durven te benoemen wat we denken.
Betrouwbaar: We komen onze afspraken na (we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen). Door de juiste strategische keuzes in onze bedrijfsvoering weten wij dit waar te maken.
Pragmatisch: We begrijpen waar het om gaat, gericht op de feiten, inspelend op de praktijk.
Duurzaam: We begrijpen de belangen van onze stakeholders en komen met onze innovaties en ketenbenadering tot nieuwe oplossingen gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.