Een bijzonder stukje natuur!

In september 2015 heeft Krinkels in combinatie met Tebezo het project ‘Life-project Alde Feanen: Maatregel C1 Herstel waterriet in voormalige polders’ van de provincie Fryslân aangenomen.

Natura 2000- gebied
Tussen de steden Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het Nationaal Park ‘De Alde Feanen’. Dit natuurgebied bestaat voornamelijk uit laagveenmoeras en heeft een oppervlakte van 2.300 ha. Het heeft een afwisselend landschap en bestaat uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Deze grote variatie aan landschappen zorgt voor een grote rijkdom aan planten en dieren. Het Nationaal Park ‘De Alde Feanen’ is daarom ook aangewezen als een Natura 2000- gebied.

Gedurende de wintermaanden hebben wij in dit gebied diverse werkzaamheden uitgevoerd in vier verschillende polders: Lytse Saiterpolder, Polder van der Berg, Koaiskrite en Headamskampen. De eerste drie polders zijn alleen via het water bereikbaar, wat alleen al een organisatie op zich is. Het werk is ook al even divers als het landschap en bestond uit het wegvangen van vis, verwijderen van beplanting en riet en het aanbrengen van verbindingen naar omringend water. Ook werden kades verstevigd en hersteld en struwelen verwijderd. Windmolens zijn geplaatst en nieuw riet is aangeplant.

Dit bijzonder stukje natuur vormde een uitdaging voor de uitvoering. Omstandigheden als de aan- en afvoer van mensen en materieel over water, winterse kou en de specifieke maatregelen met betrekking tot de flora en fauna maakten dit een mooi en interessant project.