Reconstructie Groningenpad te Lage Zwaluwe

De gebruikers van het Groningenpad in Lage Zwaluwe hadden te kampen met wateroverlast. Door ondoorlatende kleigrond en een niet optimaal functionerend rioleringssysteem bleef hemelwater staan op de verharding en de naastliggende berm.

Een verbetering van het waterhuishoudingssysteem van het pad moest leiden tot een opheffing van de overlast.

De beheersmaatregelen voor de problematiek van dit pad zijn voorgeschreven door de gemeente Drimmelen en gerealiseerd door Krinkels. Het pad van ongeveer 350 meter werd geheel gereconstrueerd. Door een waterdoorlatende gootconstructie te maken met drainvoegen tussen de hergebruikte betonstraat- stenen kan het hemelwater door de bestratingselementen in de fundering treden. Lava en drainzand zijn toegepast als funderingsmateriaal wat zorgt voor een waterdoorlatende en waterbergende fundering. Via een infiltratieriool kan het hemelwater afwateren naar grindkoffers, het hemelwaterriool en het oppervlaktewater. Het pad is inmiddels weer begaanbaar voor gebruikers. De realisatie van de reconstructie heeft gezorgd voor een functionerend waterhuishoudingssysteem en de overlast is verdwenen.