Herinrichting Fort den Haak

Krinkels is door Provincie Zeeland geselecteerd als uitvoerend aannemer voor de herinrichting van het gebied rondom Fort den Haak nabij Vrouwenpolder, een Natura 2000-gebied. De aanleiding voor dit project zijn beheer- en herstelwerkzaamheden in het kader van het natuurherstelprogramma van de Provincie.

Werkgebied
De werkgebieden zijn gelegen ten noorden van Vrouwenpolder, ten oosten van Breezand en aan de westzijde/het begin van de Veerse Gatdam. Staatsbosbeheer is eigenaar van de verschillende gebieden en heeft het perceel ook in beheer. Gedurende de uitvoering is zij dan ook een belangrijke stakeholder. Fort den Haak is onderdeel van het Natura 2000-gebied ‘Manteling van Walcheren’. Dit gebied bestaat grotendeels uit duinbos en struweel, afgewisseld met kalkarme duinvalleien en graslanden. In het plangebied bevinden zich enkele natte laagten en plassen. Deze laagten en plassen zijn ruig begroeid met voornamelijk riet, pitrus en zeegroene rus. Op de hoger gelegen delen komt rietzwenkgras dominant voor. Langs de contouren van het voormalige fort is voornamelijk struweel aanwezig zoals meidoorn. Op de grens naar de hogere duinen aan de noordzijde zijn enkele schraal begroeide hellingen aanwezig.

Zuinig op natuur
De Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer zijn zuinig op Fort den Haak. Om te zorgen dat de uitvoering van het werk voldoet aan de richtlijnen en waarden die de Provincie en Staatsbosbeheer toekennen aan het gebied, heeft Krinkels een plan van aanpak geschreven over de omgang met deze richtlijnen. Binnen dit plan is de bestaande beplanting gedeeltelijk verwijderd. De vegetatie is gemaaid, gechopperd en geplagd. Het waterpeil in het natuurgebied is iets verhoogd en beheersbaar gemaakt door middel van een stuwputconstructie. En alle afrastering is vervangen.